دکتر عباس فتاحی
رئیس دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

اطلاعات بیشتر

شماره تلفن

08138411564
فکس

08138380660
آدرس ایمیل

کارشناسان حوزه

سید کمال حسینی
اطلاعات بیشتر

سمت : کارشناس دفتر


تلفن : 08138411550

ایمیل : info@hut.ac.ir

Responsive Image
ارتباط با ما