اطلاعیه تعطیلات تابستانی فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاه

به اطلاع دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می رساند با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۵  آیین نامه های استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه ها  و ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و  مصوبه هیأت  رئیسه کلیه فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه صنعتی همدان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ تعطیل می باشد.

“دفتر روابط عمومی”

اطلاعیه تعطیلات تابستانی فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاه

به اطلاع دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می رساند با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۵  آیین نامه های استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه ها  و ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و  مصوبه هیأت  رئیسه کلیه فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه صنعتی همدان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ تعطیل می باشد.

“دفتر روابط عمومی”

افزودن نظرات