برگزاری نماز آیات به صورت جماعت و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در نماز خانه پیامبر اعظم (ص)

به گزارش دفتر روابط عمومی و نظر به پدیده نجومی خورشید گرفتگی ۱ تیر ماه ۹۹ و وجوب اقامه نماز آیات در حین پدیده ، نماز آیات به صورت جماعت و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در نماز خانه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.


 

برگزاری نماز آیات به صورت جماعت و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در نماز خانه پیامبر اعظم (ص)

به گزارش دفتر روابط عمومی و نظر به پدیده نجومی خورشید گرفتگی ۱ تیر ماه ۹۹ و وجوب اقامه نماز آیات در حین پدیده ، نماز آیات به صورت جماعت و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در نماز خانه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.


 

افزودن نظرات