انتصاب رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

انتصاب رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

انتصاب رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

به گزارش دفتر روابط عمومی، جناب آقای دکتر احمدرضا موسوی زارع عضو هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه صنعتی همدان به سمت رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد. همچنین از زحمات دکتر علیرضا بهرامیان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر گردید.

انتصاب رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

انتصاب رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

انتصاب رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

به گزارش دفتر روابط عمومی، جناب آقای دکتر احمدرضا موسوی زارع عضو هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه صنعتی همدان به سمت رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد. همچنین از زحمات دکتر علیرضا بهرامیان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر گردید.

افزودن نظرات