تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان حراست و انتظامات

دکتر مومنی، رئیس دانشگاه صنعتی همدان به همراه معاونین دانشگاه طی مراسمی از زحمات و خدمات کارکنان انتظامات و نیروهای حراست قدردانی کرد.

در این مراسم دکتر مومنی به اهمیت نقش کارکنان این حوزه در تامین امنیت دانشگاه و ایجاد فضایی مناسبت و امن برای اساتید، دانشجویان و کارکنان اشاره کرد وگفت: دانشگاه مانند مجموعه ای از اعضا یکپارچه یک بدن است و فعالیت هیچ عضوی کم اهمیت تر از دیگری نیست و برای پیشبرد اهداف دانشگاه به تلاش و همت همه اعضاء آن نیازمندیم .
 

تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان حراست و انتظامات

دکتر مومنی، رئیس دانشگاه صنعتی همدان به همراه معاونین دانشگاه طی مراسمی از زحمات و خدمات کارکنان انتظامات و نیروهای حراست قدردانی کرد.

در این مراسم دکتر مومنی به اهمیت نقش کارکنان این حوزه در تامین امنیت دانشگاه و ایجاد فضایی مناسبت و امن برای اساتید، دانشجویان و کارکنان اشاره کرد وگفت: دانشگاه مانند مجموعه ای از اعضا یکپارچه یک بدن است و فعالیت هیچ عضوی کم اهمیت تر از دیگری نیست و برای پیشبرد اهداف دانشگاه به تلاش و همت همه اعضاء آن نیازمندیم .
 

افزودن نظرات