همایش کرونا و دانشجویان در ابعاد ­سلامت روانی ،اجتماعی و معنوی

سازمان امور دانشجویان با همکاری دانشکده رفاه تهران و برخی از سازمانها در نظر دارد در مرداد ماه همایش کرونا و دانشجویان در ابعاد ­سلامت روانی ،اجتماعی و معنوی را برگزار نماید.


 

همایش کرونا و دانشجویان در ابعاد ­سلامت روانی ،اجتماعی و معنوی

سازمان امور دانشجویان با همکاری دانشکده رفاه تهران و برخی از سازمانها در نظر دارد در مرداد ماه همایش کرونا و دانشجویان در ابعاد ­سلامت روانی ،اجتماعی و معنوی را برگزار نماید.


 

افزودن نظرات