ستاد اربعین دانشگاهیان برگزار می کند: سوگواره اربعین

بخش های سوگواره :
فرهنگی- ادبی: دلنوشته :: خاطره :: شعر
فضای مجازی: طراحی نرم افزاهای کاربردی برای اندروید و کامپیوتر
علمی-پژوهشی (کلیه آثار ۴ سال اخیر): کتاب :: مقاله :: پایان نامه
هنری: عکس :: نقاشی :: نماهنگ :: فیلم کوتاه-کلیپ :: خوشنویسی :: پوستر

مهلت ارسال آثار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
اختتامیه سوگواره: اسفندماه ۱۳۹۵

ستاد اربعین دانشگاهیان برگزار می کند: سوگواره اربعین

بخش های سوگواره :
فرهنگی- ادبی: دلنوشته :: خاطره :: شعر
فضای مجازی: طراحی نرم افزاهای کاربردی برای اندروید و کامپیوتر
علمی-پژوهشی (کلیه آثار ۴ سال اخیر): کتاب :: مقاله :: پایان نامه
هنری: عکس :: نقاشی :: نماهنگ :: فیلم کوتاه-کلیپ :: خوشنویسی :: پوستر

مهلت ارسال آثار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
اختتامیه سوگواره: اسفندماه ۱۳۹۵
افزودن نظرات