یازدهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی

یازدهمین  همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی دردانشگاهتبریز در تاریخ ۶ و۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد

انشگاه تبریز
روزهای کنفرانس:
از ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ تا ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
 

دبیر : دکتر عباس بازرگان هرندی

دبیر علمی : دکتر محمدتقی اعلمی

دبیر اجرایی : دکتر فیروز محمودی

یازدهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی

یازدهمین  همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی دردانشگاهتبریز در تاریخ ۶ و۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد

انشگاه تبریز
روزهای کنفرانس:
از ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ تا ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
 

دبیر : دکتر عباس بازرگان هرندی

دبیر علمی : دکتر محمدتقی اعلمی

دبیر اجرایی : دکتر فیروز محمودی
افزودن نظرات