اطلاعیه برگزاری آزمون دوره HSE

پیرو اطلاعیه قبلی، خدمت دانشجویان گرامی یادآور می­گردد،  آزمون دوره در روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در سامانه درس افزار برگزار خواهد شد.

این دوره به صورت یک درس در سامانه درس افزار بارگذاری شده است که پس از تأیید دانشجویان گرامی در دسترس قرار می گیرد. موارد اصلی که در آزمون ارزیابی خواهد شد در ماژول منابع اصلی قرار داده شده است.

شرکت در این دوره و اخذ گواهی آن برای همه دانشجویان ورودی ۹۹ (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و ورودی ۹۸ که دوره را نگذرانده اند الزامی است. گذراندن این دوره برای دانشجویان کارشناسی جهت اخذ دروس عملی و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اخذ مجوز دفاع از پیشنهاده لازم است.

اطلاعیه برگزاری آزمون دوره HSE

پیرو اطلاعیه قبلی، خدمت دانشجویان گرامی یادآور می­گردد،  آزمون دوره در روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در سامانه درس افزار برگزار خواهد شد.

این دوره به صورت یک درس در سامانه درس افزار بارگذاری شده است که پس از تأیید دانشجویان گرامی در دسترس قرار می گیرد. موارد اصلی که در آزمون ارزیابی خواهد شد در ماژول منابع اصلی قرار داده شده است.

شرکت در این دوره و اخذ گواهی آن برای همه دانشجویان ورودی ۹۹ (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و ورودی ۹۸ که دوره را نگذرانده اند الزامی است. گذراندن این دوره برای دانشجویان کارشناسی جهت اخذ دروس عملی و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اخذ مجوز دفاع از پیشنهاده لازم است.

افزودن نظرات