اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد – محمدرضا صادقی

بسمه تعالی

 

 

گروه مهندسی معدن

 

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

تعیین محدوده نهایی معادن سطحی با استفاده از الگوریتم منابع نوری

ارائه دهنده: محمدرضا صادقی

زمان: ۱۳/۱۲/۹۹  ساعت ۱۰                                           لینک جلسه: http://lms.hut.ac.ir/mscmeeting/

استاد راهنما: دکتر حسام دهقانی

مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: صنعتی همدان

        استاد داور داخلی: دکتر پدرام اشتری                                         استاد داور خارجی: دکتر وهاب سرفرازی

مرتبه علمی: استادیار       دانشگاه: صنعتی همدان                      مرتبه علمی: دانشیار      دانشگاه: صنعتی همدان                                   

                            

چکیده:

محدوده نهایی معادن سطحی به محدوده‌ای گفته می‌شود که استخراج کانساری که خارج از آن قرار گرفته است اقتصادی نیست. نظر به اهمیت تعیین محدوده نهایی معادن روباز، محققان فراوانی سعی در ارائه روش‌های گوناگون کرده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی روش‌های پیشین تعیین محدوده نهایی، الگوریتم ابتکاری نوینی ارائه و در نهایت با بررسی مدل‌های عددی به بررسی دقت و صحت این الگوریتم پرداخته شد. نتایج این تحقیق بیانگر عملکرد سریع و دقیق الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم‌های ابتکاری می‌باشد.

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد – محمدرضا صادقی

بسمه تعالی

 

 

گروه مهندسی معدن

 

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

تعیین محدوده نهایی معادن سطحی با استفاده از الگوریتم منابع نوری

ارائه دهنده: محمدرضا صادقی

زمان: ۱۳/۱۲/۹۹  ساعت ۱۰                                           لینک جلسه: http://lms.hut.ac.ir/mscmeeting/

استاد راهنما: دکتر حسام دهقانی

مرتبه علمی: دانشیار          دانشگاه: صنعتی همدان

        استاد داور داخلی: دکتر پدرام اشتری                                         استاد داور خارجی: دکتر وهاب سرفرازی

مرتبه علمی: استادیار       دانشگاه: صنعتی همدان                      مرتبه علمی: دانشیار      دانشگاه: صنعتی همدان                                   

                            

چکیده:

محدوده نهایی معادن سطحی به محدوده‌ای گفته می‌شود که استخراج کانساری که خارج از آن قرار گرفته است اقتصادی نیست. نظر به اهمیت تعیین محدوده نهایی معادن روباز، محققان فراوانی سعی در ارائه روش‌های گوناگون کرده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی روش‌های پیشین تعیین محدوده نهایی، الگوریتم ابتکاری نوینی ارائه و در نهایت با بررسی مدل‌های عددی به بررسی دقت و صحت این الگوریتم پرداخته شد. نتایج این تحقیق بیانگر عملکرد سریع و دقیق الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم‌های ابتکاری می‌باشد.

افزودن نظرات