دوره روش و مدیریت تحقیق (ویژه اساتید)

قابل توجه اساتید

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظر دارد طبق سنوات گذشته نسبت به برگزاری دوره توانمندسازی اساتید با عنوان ((دوره روش و مدیریت تحقیق)) به صورت مجازی در دهه اول شهریورماه اقدام نماید. خواهشمند است در صورت علاقمندی به شرکت در دوره فوق حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸، از طریق تماس با شماره ۳۸۴۱۱۵۵۹ و یا ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به خانم رسولی اطلاع دهید. درصورت به حدنصاب رسیدن متقاضیان دوره مذکور برگزار خواهد شد.

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دوره روش و مدیریت تحقیق (ویژه اساتید)

قابل توجه اساتید

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظر دارد طبق سنوات گذشته نسبت به برگزاری دوره توانمندسازی اساتید با عنوان ((دوره روش و مدیریت تحقیق)) به صورت مجازی در دهه اول شهریورماه اقدام نماید. خواهشمند است در صورت علاقمندی به شرکت در دوره فوق حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸، از طریق تماس با شماره ۳۸۴۱۱۵۵۹ و یا ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به خانم رسولی اطلاع دهید. درصورت به حدنصاب رسیدن متقاضیان دوره مذکور برگزار خواهد شد.

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

افزودن نظرات