فراخوان طرح پژوهشی تقاضا محور

واحد درخواست دهنده: شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه صنعتی همدان

عنوان طرح: ممیزی انرژی ساختمان‌های دانشگاه صنعتی همدان و ارائه راهکارهای عملی و اولویت‌بندی شده جهت مدیریت بهینه انرژی، بهبود شاخص‌های مدیریت سبز و اخذ استانداردهای مصرف انرژی

 

علاقمندان حداکثر تا تاریخ ۱۳۳۹۹/۵/۵ پیشنهاد خود را به امور پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.

فراخوان طرح پژوهشی تقاضا محور

واحد درخواست دهنده: شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه صنعتی همدان

عنوان طرح: ممیزی انرژی ساختمان‌های دانشگاه صنعتی همدان و ارائه راهکارهای عملی و اولویت‌بندی شده جهت مدیریت بهینه انرژی، بهبود شاخص‌های مدیریت سبز و اخذ استانداردهای مصرف انرژی

 

علاقمندان حداکثر تا تاریخ ۱۳۳۹۹/۵/۵ پیشنهاد خود را به امور پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.

افزودن نظرات