اطلاعیه تعیین تکلیف دروس عملی در نیمسال جاری

” قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

نظر به تصمیم شورای آموزشی شماره ۲۵۸ مورخ ۳/۴/۹۹ در خصوص تعیین تکلیف دروس عملی در نیمسال جاری، خواهشمند است اساتید گرامی درخصوص چگونگی انجام آموزش این دروس، نسبت به درج اطلاعیه در سامانه درس افزار برای دانشجویان اقدام نمایند. ضمناً دانشجویان گرامی به صورت منظم نسبت به چک کردن سامانه درس افزارو رویت اطلاعیه های اساتید درخصوص برگزاری دروس عملی اقدام فرمایند. لازم به ذکر است مهلت ارائه نمرات دروس عملی در نیمسال جاری تا تاریخ ۳۱/۶/۹۹ می­باشد.

اداره امور آموزشی”

اطلاعیه تعیین تکلیف دروس عملی در نیمسال جاری

” قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

نظر به تصمیم شورای آموزشی شماره ۲۵۸ مورخ ۳/۴/۹۹ در خصوص تعیین تکلیف دروس عملی در نیمسال جاری، خواهشمند است اساتید گرامی درخصوص چگونگی انجام آموزش این دروس، نسبت به درج اطلاعیه در سامانه درس افزار برای دانشجویان اقدام نمایند. ضمناً دانشجویان گرامی به صورت منظم نسبت به چک کردن سامانه درس افزارو رویت اطلاعیه های اساتید درخصوص برگزاری دروس عملی اقدام فرمایند. لازم به ذکر است مهلت ارائه نمرات دروس عملی در نیمسال جاری تا تاریخ ۳۱/۶/۹۹ می­باشد.

اداره امور آموزشی”

افزودن نظرات