تقدیر وزارت علوم از دکتر امید بیات به عنوان “عضو هیات علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه صنعتی همدان”

طی تقدیرنامه‌ای از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر امید بیات، عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه، در هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ تجلیل گردید.

دکتر امید بیات به عنوان “عضو هیات علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه صنعتی همدان” مورد تقدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.
روابط عمومی دانشگاه و دفتر ریاست درخشش این همکارم محترم را تبریک می‌گوید و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای آنها دارد.

 

تقدیر وزارت علوم از دکتر امید بیات به عنوان “عضو هیات علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه صنعتی همدان”

طی تقدیرنامه‌ای از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر امید بیات، عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه، در هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ تجلیل گردید.

دکتر امید بیات به عنوان “عضو هیات علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه صنعتی همدان” مورد تقدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.
روابط عمومی دانشگاه و دفتر ریاست درخشش این همکارم محترم را تبریک می‌گوید و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای آنها دارد.

 

افزودن نظرات