اساتید دانشگاه صنعتی همدان در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر قرار گرفتند

اساتید دانشگاه صنعتی همدان در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر قرار گرفتند

آقایان دکتر هادی دلاوری عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه، دکتر امیر مومنی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی و دکتر احمدرضا موسوی زارع عضو هیات علمی گروه علوم پایه در بین اسامی اعلام شده در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر که بر اساس معیارهایی مانند استنادها، شاخص اچ، هم‌نویسی تنظیم شده است، قرار گرفتند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، دانشمندان در ۲۲ زمینه علمی و ۱۷۶ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند. برای همه دانشمندانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کرده‌اند صدک‌های خاص مربوط به حوزه و زیرشاخه ارائه شده است. این لیست در بخش «داده‌های شرکت مندلی Mendeley Data» تهیه و ارائه شده است و در آدرس https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 قابل دسترس است.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به این عزیزان تبریک عرض می­نماید و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای آنها دارد.

اساتید دانشگاه صنعتی همدان در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر قرار گرفتند

اساتید دانشگاه صنعتی همدان در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر قرار گرفتند

آقایان دکتر هادی دلاوری عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه، دکتر امیر مومنی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی و دکتر احمدرضا موسوی زارع عضو هیات علمی گروه علوم پایه در بین اسامی اعلام شده در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر که بر اساس معیارهایی مانند استنادها، شاخص اچ، هم‌نویسی تنظیم شده است، قرار گرفتند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، دانشمندان در ۲۲ زمینه علمی و ۱۷۶ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند. برای همه دانشمندانی که حداقل ۵ مقاله منتشر کرده‌اند صدک‌های خاص مربوط به حوزه و زیرشاخه ارائه شده است. این لیست در بخش «داده‌های شرکت مندلی Mendeley Data» تهیه و ارائه شده است و در آدرس https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 قابل دسترس است.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به این عزیزان تبریک عرض می­نماید و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای آنها دارد.

افزودن نظرات