نشست اعضا هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر با رئیس دانشگاه

به گزارش دفتر روابط عمومی، در نشست اعضا هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر با دکتر مومنی مسائل و مشکلات گروه بحث و بررسی شد.
در این جلسه ایده حمایت از فعالیت‌های علمی-پژوهشی فوق برنامه دانشجویان در قالب طرح‌های پژوهشی داخلی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
دکتر مومنی ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های گروه مهندسی کامپیوتر لزوم توسعه رشته های بین رشته ای در مقطع تحصیلات تکمیلی در همکاری این گروه و گروه های دیگر را خواستار شدند.
در ادامه، اعضای هیات علمی گروه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مواردی از جمله تسهیل اخذ دانشجوی دستیار آموزشی و پژوهشی، تقویت اعتبار خرید تجهیزات گروه، تامین فضای پژوهشی و آزمایشگاهی، رفع مشکل تامین کارشناس گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه جلسه دستور جلسات گروه با حضور دکتر مومنی بررسی شد و ایشان در جریان فرآیند انجام کارها و فعالیت‌های گروه قرار گرفتند. 

نشست اعضا هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر با رئیس دانشگاه

به گزارش دفتر روابط عمومی، در نشست اعضا هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر با دکتر مومنی مسائل و مشکلات گروه بحث و بررسی شد.
در این جلسه ایده حمایت از فعالیت‌های علمی-پژوهشی فوق برنامه دانشجویان در قالب طرح‌های پژوهشی داخلی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
دکتر مومنی ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های گروه مهندسی کامپیوتر لزوم توسعه رشته های بین رشته ای در مقطع تحصیلات تکمیلی در همکاری این گروه و گروه های دیگر را خواستار شدند.
در ادامه، اعضای هیات علمی گروه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مواردی از جمله تسهیل اخذ دانشجوی دستیار آموزشی و پژوهشی، تقویت اعتبار خرید تجهیزات گروه، تامین فضای پژوهشی و آزمایشگاهی، رفع مشکل تامین کارشناس گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه جلسه دستور جلسات گروه با حضور دکتر مومنی بررسی شد و ایشان در جریان فرآیند انجام کارها و فعالیت‌های گروه قرار گرفتند. 

افزودن نظرات