اطلاعیه کارنامه سلامت

دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان جدیدالورود که تا کنون نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نکرده­اند، فقط تا 30/09/1400 فرصت دارند کارنامه سلامت روان  را از طریق "سامانه سجاد و لینک ذیل" اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل پرسشنامه سلامت روان  کارت ورود به جلسه امتحانات ترم  4001 با مشکل مواجه خواهد شد.

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه کارنامه سلامت

دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان جدیدالورود که تا کنون نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نکرده­اند، فقط تا 30/09/1400 فرصت دارند کارنامه سلامت روان  را از طریق "سامانه سجاد و لینک ذیل" اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل پرسشنامه سلامت روان  کارت ورود به جلسه امتحانات ترم  4001 با مشکل مواجه خواهد شد.

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

افزودن نظرات