اطلاعیه مهم گروه برق - حذف گرایش مخابرات

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی برق می رساند، با توجه به حذف گرایش مخابرات از مجموع گرایش های قابل انتخاب، دانشجویانی که روز شنبه، 20 آذر ماه گرایش مخابرات را انتخاب کرده اند، لازم است انتخاب گرایش خود را اصلاح کنند. لذا همه دانشجویان گرامی (حتی کسانی که انتخاب گرایش را 20 آذر انجام داده اند) می بایست تا تاریخ 30 آذر ماه با مراجعه به سیستم گلستان اولویت خود را مجدداً انتخاب نمایند. در صورت عدم انجام انتخاب گرایش مجدد تا تاریخ مقرر، مسئولیت مشکلات احتمالی و تبعات بعدی بر عهده دانشجو می باشد.

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم گروه برق - حذف گرایش مخابرات

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی برق می رساند، با توجه به حذف گرایش مخابرات از مجموع گرایش های قابل انتخاب، دانشجویانی که روز شنبه، 20 آذر ماه گرایش مخابرات را انتخاب کرده اند، لازم است انتخاب گرایش خود را اصلاح کنند. لذا همه دانشجویان گرامی (حتی کسانی که انتخاب گرایش را 20 آذر انجام داده اند) می بایست تا تاریخ 30 آذر ماه با مراجعه به سیستم گلستان اولویت خود را مجدداً انتخاب نمایند. در صورت عدم انجام انتخاب گرایش مجدد تا تاریخ مقرر، مسئولیت مشکلات احتمالی و تبعات بعدی بر عهده دانشجو می باشد.

افزودن نظرات