ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹ –آذر ۱۴۰۰- پرسشنامۀ دانشجویان

دانشجوی گرامی

همانطور که می دانید؛ در حال حاضـر چهـار نیمسال است که دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالی کشور، آموزش غیرحضوری بر بسـتر شــبکه هـای الکـترونیکی را تجربـه می کننــد. ثبت و ضبط ایـن تجربـه و بهره برداری از آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی های آموزش عالی برای دوران پسا کرونا بسیار مهم است. به همین منظور پرسشنامه ای از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طراحی شده و در اختیار شما قرار می گیرد. امید است با اختصاص اندکی از وقت ارزشمندتان جهت تکمیل پرسشنامه، در این امر مهم مشارکت نمایید. لازم به ذکر است لینک سوالات پرسشنامه به آدرس زیر در دسترس می باشد:

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

 

سایر اطلاعیه ها

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹ –آذر ۱۴۰۰- پرسشنامۀ دانشجویان

دانشجوی گرامی

همانطور که می دانید؛ در حال حاضـر چهـار نیمسال است که دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالی کشور، آموزش غیرحضوری بر بسـتر شــبکه هـای الکـترونیکی را تجربـه می کننــد. ثبت و ضبط ایـن تجربـه و بهره برداری از آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی های آموزش عالی برای دوران پسا کرونا بسیار مهم است. به همین منظور پرسشنامه ای از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طراحی شده و در اختیار شما قرار می گیرد. امید است با اختصاص اندکی از وقت ارزشمندتان جهت تکمیل پرسشنامه، در این امر مهم مشارکت نمایید. لازم به ذکر است لینک سوالات پرسشنامه به آدرس زیر در دسترس می باشد:

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

 

افزودن نظرات